Elektro · 3. 8. 2019

Dnešní kompaktní zářivky jsou jiné, než jejich první prototypy


První kompaktní zářivka se objevila na našem trhu před více než třiceti lety. Za tu dobu se však jejich konstrukce změnila k nepoznání, i když samotný princip zůstal zachován.bílá kompaktní zářivka

Subjektivní pocit příjemného světla nízkotlakých výbojek

SvÄ›tlo vydávané kompaktními zářivkami je dle názorů nÄ›kterých lidí příjemnÄ›jší, než svÄ›tlo vyzaÅ™ované LED diodami. Záleží pochopitelnÄ› na jeho barvÄ› (teplotÄ› chromatiÄnosti), na první pohled je vždy pÅ™ijatelnÄ›jší teplejší odstín v rozmezí od 2500 do 3500 K. Tento subjektivní pocit může být vyvolán odliÅ¡nou technologií, jde totiž v principu o nízkotlakou výbojku. UvnitÅ™ sklenÄ›né trubice se nachází plynová náplň, která se vlivem průchodu elektrického proudu rozkmitá, naráží na vrstvu luminoforu a tím vzniká svÄ›telný efekt. Kmitající plynové Äástice působí jako spojité záření, zatímco u LED diod vzniká svÄ›telný jev jiným způsobem pÅ™i průchodu elektrického stejnosmÄ›rného proudu.
Tepelné záření vydávané kompaktními zářivkami Lightpark je průvodní pÅ™irozený jev, který pocitovÄ› mnozí z nás vnímají jako pozitivní vlastnost, tyto zdroje svÄ›tla se také více pÅ™ibližují již nÄ›kolik desítek let známé technologii lineárních zářivkových trubic, a do jisté míry jsme na nÄ› zvyklí ze Å¡kolních uÄeben a z nÄ›kterých pracoviÅ¡Å¥.detail trubice kompaktní zářivky

Staré neduhy jsou již minulostí

SouÄasným modelům kompaktních zářivek lze vytknout pouze jedinou Å¡patnou vlastnost, a tou je obsah rtuti uvnitÅ™ trubic. Je zde sice zastoupena ve velmi malém množství, ale vyžaduje kontejnery na nebezpeÄný odpad a ten se také musí náležitÄ› zpracovat.
Ostatní problematické vlastnosti již patří minulosti. PÅ™edevším rychleji najíždí na své výkonnostní maximum, které se výraznÄ› zkrátilo až nÄ›kolikanásobnÄ›. ZmÄ›ny v konstrukci luminoforu rozšířily barevný rozsah vyzaÅ™ovaného svÄ›tla o teplé odstíny, které jsou žádanÄ›jší, zvláštÄ› v domácnostech pÅ™i využití v místnostech urÄených pro odpoÄinek.