Výrobky · 6. 1. 2020

V čem se liší LED zářivky od těch běžných


Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že lidé si potÅ™ebují svítit. Na rozdíl například od koÄek nemáme oÄi uzpůsobené k vidÄ›ní v horších svÄ›telných podmínkách, proto když pracujeme po západu Slunce, musíme mít umÄ›lý zdroj svÄ›tla.rozsvícené elektrické lucerny

Dlouhou dobu se používal oheň v nejrůznÄ›jších podobách, aÅ¥ už to bylo ohniÅ¡tÄ›, svícny, lucerny, Äi plynové lampy. PozdÄ›ji se pÅ™eÅ¡lo na žárovky a v poslední dobÄ› zaÄínají na popularitÄ› nabírat i úsporné zářivky. V tom vÅ¡em nám trochu zapadly LED zářivky, z anglického Light Emitting Diode, tedy svÄ›tlo emitující zářivka. Ty totiž obvykle neslouží k osvÄ›tlování. O co se jedná?

Ve své podstatÄ› jde o klasické žárovky, jen s tím rozdílem, že jsou mnohem menší a mají více barev, nejen klasickou bílou. Jejich svítivost je také podstatnÄ› nižší, aÄkoliv to je ÄásteÄnÄ› dáno tím, že jsou zabarvené.

Zbarvení se dosahuje dvÄ›ma způsoby. Ten první, ÄastÄ›jší, je prosté použití zabarveného skla k vytvoÅ™ení baňky. Vystupující svÄ›tlo prochází oním sklem a ve výsledku je tedy barevné. Druhou možností je použití speciálního materiálu na výrobu drátků. To je vÅ¡ak mnohem nákladnÄ›jší, a tak není divu, že se tento způsob prakticky vůbec nepoužívá.

A k Äemu vlastnÄ› slouží? Již z popisu je jasné, že jejich úÄelem není osvÄ›tlovat prostor. Jejich využití je jiné. Slouží totiž pÅ™edevším jako signalizaÄní zařízení. Mohou například ukazovat poruchu, případnÄ› to, že daný stroj pracuje správnÄ›, nebo že je zapnutý. V tÄ›chto případech jsou samozÅ™ejmÄ› použity patÅ™iÄné barvy.rozsvícená klasická žárovka

Lze je také najít například v mnoha dÄ›tských hraÄkách, jako jsou tÅ™eba autíÄka na dálkové ovládání. Malé dÄ›ti mají rády blikající jasná svÄ›týlka, je tedy jasné, proÄ se LED používají. My dospÄ›lí je obvykle vnímáme jako samozÅ™ejmost a prakticky si je ani neuvÄ›domuje, aÄ je prakticky dennÄ› používáme

Co se tedy osvÄ›tlení týÄe, tak zde nám příliÅ¡ nepomůže. AvÅ¡ak to také není jeho úÄel. NÄ›co takového vÅ¡ak bylo potÅ™eba a je dobÅ™e, že jsou používány. Koneckonců, my lidé zpracováváme vÄ›tÅ¡inu informací o okolním svÄ›tÄ› zrakem. Jaký je tedy lepší způsob dát nám najevo, co se dÄ›je?