Nezařazené · 16. 12. 2019

Podle čeho vybrat vypínač?


Než vůbec zaÄneme s výÄtem a možnostmi, pojÄme si ujasnit, co to ten vypínaÄ vlastnÄ› je. Mnohé pouÄky nám vysvÄ›tlí, že se jedná o elektronické přístroje, s jejichž pomocí dosáhneme jednoduššího spínání a ovládání různých přístrojů. Mezi nejznámÄ›jší patří samozÅ™ejmÄ› svÄ›tla, ale pomocí tohoto malého „ÄtvereÄku“ se dají ovládat také další vÄ›ci jako žaluzie, motory apod.barevné pastelky
Pokud nás bude zajímat jejich složení, zjistíme, že se víceménÄ› jedná o strojek složený hned z nÄ›kolika Äástí. Kompletní soubor je tvoÅ™en následujícími:

  • vlastním tÄ›lem, které se nazývá strojek a slouží pÅ™edevším technické stránce vÄ›ci;
  • klapka zakrývající tÄ›lo;
  • rámeÄek zakrývající pÅ™echod mezi pÅ™edchozími Äástmi a stÄ›nou, může být jednoduchý Äi vícenásobný, smÄ›rovÄ› horizontální i vertikální, což umožňuje vzájemné možné kombinace mezi více strojky (to se týká jak funkÄnosti, tak vzhledu Äi barevnosti). Nejvíce se ovÅ¡em doporuÄuje se pÅ™i této kombinaci držet jedné designové Å™ady, aby celkový efekt nebyl naruÅ¡en.

Jsou různé druhy vypínaÄů:

  • Jednopólový má pouze jeden vstup a výstup, dvÄ› polohy. V jedné je elektrický obvod pÅ™eruÅ¡en, ve druhé je funkÄní, což umožňuje jeho nejÄastÄ›jší použití coby ovladaÄe svÄ›tla v místnosti.
  • SchodiÅ¡Å¥ový má jeden přívod a dva vývody, k nimž se střídavÄ› pÅ™ipojuje. Jeden obvod tak může být ovládán ze dvou vzdálených míst. NejÄastÄ›ji jej najdeme u svítidel schodiÅ¡Å¥ Äi chodeb.
  • Křížový má dvÄ› dvojice vstupů i výstupů, které se mohou používat souběžnÄ›. Přístroj tak lze ovládat z koncových vypínaÄů i spínaÄem mezi nimi.
  • TlaÄítko způsobující rozsvícení osvÄ›tlení ve spoleÄných prostorách na urÄitou dobu, může jich být zapojeno vÄ›tší množství.

lampiÄka a kniha
Modelových Å™ad a jejich výrobců je velké množství. Pokud chcete svůj domov rozehrát barvami, vsaÄte na Å™adu UNICA Colors. VýmÄ›nu barevných dekorativních rámeÄků zvládnete doma bez odborné pomoci, takže rámeÄek bude vždy ladit s interiérem vaÅ¡eho domova.