Výrobky · 16. 12. 2019

Objev halogenidové výbojky změnil svět


První výbojka byla v laboratorních podmínkách vyrobena již pÅ™ed druhou svÄ›tovou válkou, lidé se vÅ¡ak snažili o vytvoÅ™ení zdroje umÄ›lého svÄ›tla na tomto principu již ke konci 19. století. ZpoÄátku Å¡lo o nízkotlaké trubice (zlidovÄ›le zářivky) a ty se také zaÄaly dodávat na trh od konce 30. let minulého století. Na první vysokotlakou baňku si vÅ¡ak lidstvo muselo jeÅ¡tÄ› pár desítek let poÄkat.ulice v BarcelonÄ› osvÄ›tlená sodíkovými výbojkami
Jako první se zrodila vysokotlaká výbojka rtuÅ¥ová a po ní následovala sodíková. Oba dva zdroje mÄ›ly jedno spoleÄné, a sice pomÄ›rnÄ› nepÅ™esné (zkreslené) podání barev, což se vÅ¡ak jeví u sodíkových zdrojů spíše jako výhoda. Ty jsou dodnes dominantní ve veÅ™ejném osvÄ›tlení a mÄ›li bychom si uvÄ›domit, že právÄ› teplý odstín barvy svÄ›tla je pÅ™ijatelný pro osvÄ›tlování ulic, kde lidé ulehají ke spánku.

Kde se halogenidovvá výbojka uplatní

Že jsou svÄ›tla v ulicích mezi domy a nad veÅ™ejnou zelení v parcích oranžovo žlutá, je naprosto v pořádku, ale umíte si pÅ™edstavit zábÄ›ry z kamer na fotbalovém Äi hokejovém stadionu, kde nelze pořádnÄ› rozeznat dresy hráÄů, a vÅ¡e splývá v barvách, které neodpovídají realitÄ›? PrávÄ› to by způsobil sodík ve vysokotlaké baňce.
A právÄ› díky metalhalogenidovým zdrojům mohou lidé provozovat atletické mítinky i ve veÄerních a noÄních hodinách, sledovat sportovní utkání v krytých halách a mnoho dalších Äinností, které vyžadují výkonný svÄ›telný zdroj s vysokým tzv. indexem podání barev Ra. Uplatní se i v nÄ›kterých dopravních bodech, jež vyžadují zvýšenou pozornost Å™idiÄů, napÅ™. pÅ™echody pro chodce https://zpravy.aktualne.cz/chodec/l~i:keyword:2145/ a nÄ›které mimoúrovňové kÅ™ižovatky a nadjezdy.tÅ™i pouliÄní lampy s výbojkami
Zatímco sodík barví svÄ›tlo do teplého odstínu, o vÄ›rnÄ›jší obraz halogenidových zdrojů se starají rozptýlené kovové prvky ve slouÄeninách s jódem nebo s bromem (halogenidy) spolu se rtuÅ¥ovou složkou.
Tlak uvnitř baňky přesahuje 15 atmosfér, pro zapálení směsi se využívá elektronika (předřadník) a životnost těchto výrobků je přibližně 10 – 15 tisíc hodin.