Elektro · 18. 1. 2019

Výbojky v městských ulicích považujeme za samozřejmé


V souÄasné dobÄ› stále pÅ™evažují v osvÄ›tlování venkovních prostranství, ulic, silnic a dálnic vysokotlaké svÄ›telné zdroje, tzv. výbojka. Název této technologie je odvozen od elektrického výboje různorodých smÄ›sí plynů a kovových Äi nekovových par. VyzaÅ™ované svÄ›tlo je pÅ™evážnÄ› bílé, s jemnými odstíny směřovanými k teplejším nebo chladnÄ›jším tónům, v závislosti na typu náplnÄ›. SklenÄ›né baňky mohou být transparentní nebo z mléÄného skla, což je jen zlidovÄ›lý název pro tzv. luminofor. Jde o tenkou vrstviÄku, v níž se pohlcené svÄ›telné záření mÄ›ní do jiných barevných odstínů.

lampa

Ve venkovním prostÅ™edí se nejÄastÄ›ji setkáte se sodíkovými výbojkami. Ty byly nasazovány do ulic již v 50. a 60. letech minulého století, aby postupnÄ› nahrazovaly své pÅ™edchůdce plnÄ›né rtutí. V té dobÄ› vÅ¡ak docházelo k zajímavé situaci – nová svítidla na bázi sodíkových par byla sice mnohem úÄinnÄ›jší a ménÄ› nároÄná na provozní i poÅ™izovací náklady, ovÅ¡em za cenu zmÄ›ny barvy vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. Zatímco rtuÅ¥ové svítily jasnÄ› bílým, lehce namodralým, chladným svÄ›tlem, ty sodíkové výraznÄ› zkreslují barevné podání osvÄ›tlovaných pÅ™edmÄ›tů. Tohoto jevu si povÅ¡imnete pÅ™edevším ve chvíli, kdy fotografujete fasády domů a mÄ›stské ulice po setmÄ›ní, a kde pÅ™evládá lehce nažloutlá Äi mírnÄ› oranžová barva.

venkovní lampa

Berme ohled na lidské zdraví

Na první pohled by se zdálo, že jde o nedostatek, který ovlivňuje pÅ™edevším Å™idiÄe za volantem, tlumí jejich pozornost a způsobuje únavu, ovÅ¡em teplejší svÄ›tla mají příznivÄ›jší vliv na lidský organismus v souvislosti s pÅ™echodem a přípravou na spánkovou fázi. MÄ›li bychom tedy respektovat biologické hodiny a sodíkové výbojky ponechat tam, kde jsou naÅ¡emu zdraví prospěšnÄ›jší než chladné namodralé svÄ›tlo LED diodových reflektorů. Ty by mÄ›ly být osazovány, podobnÄ› jako metalhalogenidové výbojky, pouze na vybraných sportoviÅ¡tích a lokalitách, kde je tÅ™eba zvýšit bdÄ›lost, napÅ™. na pracoviÅ¡tích smÄ›nných provozů a dopravních koridorech, tedy nikoli v obytných zónách.